План площи 1Целта на това описание е да ориентира най-общо за обичайните етапи на взаимодействие. Разбира се, всеки отделен случай има свои специфики, които могат да се отразят на времето, динамиката и последователността от дейности.

1. Запознаване

В началото е важно да се запознаем с възложителя и с обекта. Срещата обикновено е в офиса на фирмата, а при обективна невъзможност, в практиката си провеждам и онлайн срещи (например, ако потенциалният партньор се намира извън България). За да бъде ползотворно и по същество началото, задължително е наличието на архитектурен чертеж или скица на пространството.

Архитектурна скица 1

/пример за архитектурна основа/

 

По време на този първи етап е необходимо да се запозная с основните изисквания към проекта на възложителя и на тази база да съставя задание. Също така, коментираме и договаряме условията, при които бихме си сътрудничили. Те се записват в договор.

В този първи етап е задължително и посещението на обекта. Огледът ще ми помогне да се ориентирам за реалното му състояние и на тази база, при необходимост, да предефинираме изискванията към него.

Архитектурното заснемане и изчертаване в специализиран софтуер е част от подготовката ми към създаване на индивидуален интериорен проект. По този начин се проверява дали има отклонение от архитектурните размери – извършва се заснемане на стени, чупки, скосявания и др. във височина. Много често, при наличие на тази информация възложителят  се запознава с различните видове площи, в частност с чистата използваема площ, която е различна от застроената площ (включваща всички стени, външни пространства, както и прилежащите общи части).

Заснемане 1

/пример за архитектурно заснемане с обработени данни от него/

 

Функционална схема 2/пример за функционална схема и площи/

 

2. Функционално разпределение на площите:

След описаната опознавателна работа, свързана с потенциала на имота, пристъпваме към неговото функционално зониране. То е свързано със запознаване на възложителя с възможностите на пространството – видове, местоположение и големина на различните зони. Подготвям проектни предложения в зависимост от архитектурните специфики и желанията на клиента. След обсъждане, се избира крайно проектно решение в план, по което ще продължи проектирането във височина. Тук е моментът за предпочитания за стил, цветове, материали, настилки, облицовки, осветление и др.

Реконструкция 1/пример за реконструкция и функционално зониране на пространство/

 

План обзавеждане 1/пример за план обзавеждане/

 

План подови настилки 1/проектно предложение план подови настилки /

 

Електро инсталация 1/проектно решение електро инсталации /

 

План и разгъвки дневна 1/проектно решение план и разгъвки дневна, трапезария, кухня/

 

Чертеж на етажерка/проектно решение етажерка 1, дневна/

 

3. Идейно проектиране:

Вече сме уточнили функционалното разпределение на пространството и с внимание към желанията на възложителя и неговите навици и предпочитания, пристъпвам към изготвяне на идейни проекти. Те представляват 2D визуализации по стени  и базови 3D визуализации, които онагледяват разположението, големината и функционалността на мебели, облицовки, декорации и други интериорни детайли. Първоначално създадените проекти са база за обсъждане и последващи промени.

 Когато размерите и функционалността са уточнени, следват фотореалистични визуализации  по избрания от възложителя вариант. По тях, разбира се, могат да се правят някои промени – корпусни мебели, замяна на някои готови (когато мебелите се закупуват готови – например, дивани), промени по цветове, текстури и осветление. След пълното одобрение на всички визуализации се пристъпва към изготвянето на работната документация.

Базови 3D визуализации 1/пример за базови 3D визуализации**/

 

Фотореалистични визуализации 1/примери за фотореалистични визуализации***/

 

     4. Изготвяне на работна документация:

     Работната документация обикновено е папка със следното съдържание, съобразено с всички нормативни и оперативни изисквания:

 • План преустройство и реконструкции (събаряне, зидане, пробиви на стени, сухо строителство и др.);
 • Планиране на видовете осветление за всяка зона
 • План за позициониране на изводи за електрическа инсталация и осветление, според обособените зони
 • План ВиК, според обособените зони
 • Планове за обзавеждане с мебели и декоративни детайли
 • Разгъвки (погледи стени)
 • Планове подови настилки
 • Планове софити/тавани
 • Цветово планиране на всяко помещение след уточняване на визия и стил
 • Разрези (при необходимост) и детайли на характерни елементи от интериора
 • Всички необходими допълнителни чертежи, според конкретните специфични особености на обекта
 • Изготвяне на работна документация за изработка на мебели по проект – за проектите, включващи индивидуално проектирани мебели

Така формулираните етапи са изведени от личната ми практика и отразяват принципите на работа както на жилищни, така и на публични пространства. Ако не откривате описание на дейност или процес, който Ви интересува, ще се радвам да Ви отговоря.